Jiufen

Banpingshan Mountain, Jiufen, Taiwan
Banpingshan Mountain
Remains of the 13 Levels (an old cooper and gold smelter plant), Jiufen, Taiwan
Remains of the 13 Levels (an old cooper and gold smelter plant)